Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státoprávní teorie

 

Stát – z latinského slova status,

- je to organizované společenství lidí,žijících trvale na určitém ohraničeném území.

Každý stát se odlišuje,ale některé charakteristické znaky jsou stejné:

- území

- soustava orgánů,které vykonávají státní moc

- obyvatelstvo

- policie,vojsko

- právní subjektivita

Každý stát se sdružuje v různých organizacích,např. OSN,Amnesty internacionále

 

Podstata státu – je moc ve státě. Má rozsah a obsah.

- rozsah – je dán hranicemi a obyvateli,kteří tam žijí

- obsah – je dán tím,do jakých oblastí stát zasahuje a o jak velké zásahy se jedná.

 

Státní zřízení :

  1. systém liberální – státní moc je minimální
  2. systém socialistický (nebo komunistický) – stát jedná o všem a o vše se stará.

 

Formy státu – dělí se podle toho,kdo vykonává státní moc(demokracie,diktatúra) a podle toho,kdo stojí v čele státu(monarchie,republika,teokracie)

- Demokracie – z latinských slov demo a kratos (vláda lidu)

- Demokracie může byt : přímá – referendum

 nepřímá – volby

- Diktatura – v čele stojí jeden nebo skupina,prosazuje svoje požadavky.

- Monarchie – představitelem státu je monarcha

- Království – král,královna

- Císařství – císař

- Knížectví –kníže

Panovníci vládnou doživotně,vlastním jménem.

Monarchie – představitelem státu je monarcha a dělí ji :

1. absolutní –neomezená moc

2. parlamentní – moc je omezená parlamentem

3. konstituční – moc je omezená ústavou

Protikladem monarchie je republika.Slovo je z latinského res – publica (věc veřejná). Republika má demokratický charakter.

Teokracie – z latinského slova teos-bůh (boží vláda). Stát který je považován za výtvor boha. V čele státu stojí ten,kdo vládne z vůle boha.

 

Věci statusové

  1. Každá osoba žijící na určitém území musí mít jméno,příjmení,rodné číslo. Vše je zapsáno v matrice.

Kniha narození,manželství,úmrtí.V matrice je také zapsán trvalý pobyt,přechodný pobyt.Je zde zapsáno státní občanství.Nikdo nesmí být zbaven občanství,získáváme ho narozením.Každý občan má právo vycestovat do zahraničí,s platným cestovním dokladem.

2. Každý,kdo není občanem ČR je považován za cizince.může zde pobývat pokud mu neskončí např. pracovní smlouva (krátkodobý pobyt – 180dni na základě víza uděleného konzulem,dlouhodobý pobyt – po dobu studií,stáže..trvalý pobyt – např. uzavřením sňatku).

3. Status uprchlíka –právo na azyl má cizinec a jeho rodina z národních,politických,rasových a jiných důvodů (povolení k pobytu,čekání na status uprchlíka,čekání v uprchlických táborech – karanténa,vydání statusu,vydání pasu…práva jak občan ČR,jen nemůže volit.Status se vydává na dobu neurčitou ale může být odebrán.

 

Územní správní členění

- území ČR se člení na obce,kraje.

- Obec – území obce se skládá z intravilánu (vnitřní část obce určená k zástavbě) a extravilánu (vnější část:lesy,pole,louky). Obec musí mít název,má svůj majetek,má právní subjektivitu,může mít i prapor a znak.Město je taky obec,městem se může stát každá obec. Každá obec má rozpočet(příjmy a výdaje),schvaluje ho každý rok. Příjmy má např. z daní,z poplatků,dostává dotace… Samostatná působnost- obec si vše dělá sama. Přenesená působnost – podílí se stát,obec se řídí zakony.

- Obec- obecní rada,obecní zastupitelství,odbory,komise,starosta.

- Obecní zastupitelstvo – nejvyšší orgán obce(5-55členů),volí se v komunálních volbách na 4 roky,schvaluje vyhlášky,volí starostu a místostarostu. Pravomoci – schvalování územního plánu.. 

- Rada obce – 5-13-15 členů,je to výkonný orgán obce.

- Starosta – volí ho zastupitelstvo,zastupuje obec navenek,může oddávat,podepisuje různá usnesení. Statutární města mají primátora.

- Komise –zřizuje je obecná rada, jsou různé…stavební,školská…

- Obecný úřad – je podřízen okresnímu úřadu,tvoří jej starosta,zástupce..a další členy.

- Odbory – zřizují se pro zaměstnance,kontrolují činnost obec. úřadu.

-  Okres – nemá postavení samostatného celku. Má okr.úřady,v čele je přednosta,kterého jmenuje do funkce ministr vnitra.

- Referáty – jsou členěny z okr.úřadu

- Kraj – je veřejnoprávní korporace,má postavení samosprávného celku s právní subjektivitou.Kraj může vydávat různé vyhlášky.

- Orgány kraje – zastupitelstvo,rada(je výkonným orgánem,za svou činnost odpovídá zastupitelstvu,tvoří jí hejtman-,zástupce…9-11členů),výbory,krajský úřad,hejtman, zastupuje kraj navenek plní úkoly rady a zastupitelstva …