Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starověk

Počátky starověkých států – 3-4 tisíciletí př. n. l.-rozvoj zemědělství ----dělba společnosti (nejvyšší vrstvy vládnou)-rozvoj řemesel a obchodu1)panovníci, 2)kněží, 3)vojáci,  4) úředníci, 5)rolníci a řemeslníci,

6)otroci;- vznik písma, - státy vznikají na největších řekách, 1) Nilu – starověký Egypt, 2) Eufrat a Tigris – Mezopotámie, 3) Indus (Ganga) – starověká Indie, 4) Chuang-Che(Jang-ć-tiang) – Čína;

Mezopotámie - nejdéle osídlená oblast světa, vznikají první státy, -první písmo – klínové,;4. tisíciletí př.n.l.Sumerové – městské státy (Uruk, Kiš, Eridu, Zagaš), 1. největší státSumité –(Sargon) – Arkadská říše, postupně ovládla jižní část Mezopotámie, - Asyrská říše (Ašsur) – severní část, město Ninive – nejvýznamnější knihovna té doby, Místo Arkadské říše vzniká Starobabylonská říše ( město Babylon), král Chammurappi – první psaný zákoník (oko za oko, zub za zub), 16.století př.n.l.Chetité (Bedřich Hrozný), 7. stol. př.n.l. – Novobabylonská říše - král Nabukadnezar II., - Babylonská věž (Zikkurat)

 - vysuté zahrady královny Semiranadis

 - náboženství – polyteismus (mnohobožství)

 

Egypt

- faraón (vládce)

- Horní Egypt- nezávislé státy

>sjednocují 3100 př.n.l. – faraón Meni

 hlavní město Me

- Dolní Egypt

Nejstarší obdobíStará říše – 2800- 2170 př.n.l.- stavba pyramid

- faraón Džosér – Džosérova pyramida

- faraón Cheops – Cheopsova pyramida

 

- Střední říše -1800-1540 př.n.l. (přechodné období), Hyksosové

- Nová říše – 1080 př.n.l.

Amenhofen IV. – Achunaton – (víra v jednoho boha)

- syn Tutanchamon ( Tutanchamonova hrobka v Údolí králů)

faraón Ramesse II. – první mírová smlouva

 

- Pozdní říše –Egypt ovládají jiné národy (Asyrané, Peršané)

332 př.n.l. – Alexandr Veliký – poté vojevůdce Ptolemaios

 

Starověké Řecko

Kréta – mínojská civilizace

Mykény ;

2/3 tis.př.n.l. – Achájové, Iónové

10 stol. př.n.l. – Dórové – Sparta

Homér – Ílias a Odyssea

8. stol.př.n.l. – Velká řecká kolonizace – včele stojí král, národy se dělí na kmeny;

- vznikají městské státy = Polis

-Tyranida

- nejvýznamnější městské státy : Sparta -  dórové

 - periokové - nevolí

 - helioti – otroci

- králové

- efoři – vláda

- gerusia – asi rada starších

- apella – lidové shromáždění

- polonéský spolek – Sparta + ostatní městské státy

 

Athény – poloostrov Atika – 9 úředníků – Archónti;

Solón – reformátor

- 4 majetkové třídy (podle toho práva a povinnosti) – Athénská demokracie – tvůrce – Kleisthenes –(všichni rovni)

 

Klasické období – řecko-perské války

- bitva u Marathonu 490 př.n.l.- vítězí řekové

- 480 př.n.l. bitva Thermopyl – vítězí peršané

- 479 př.n.l. bitva u Salamíny (námořní bitva) -

- Bitva u Plétají  -vítězí řekové

Athéňané vytvoří – Athénský námořní spolek,

- největší rozkvět – Periklés

- 2 významná válka – Pelopónská válka ; Athény x Sparta, 431 – 404 př.n.l. Sparta vítězí , Řecku vládnou Théby,

 

Sparta a Athény oslabené – a podléhají Makedonii

 

Klasické období – Makedonie - Filip II.; syn Alexandr Makedonský – připojil celou perskou říši

323 př.n.l. – umírá Alexandr Makedonský; celou říší si rozdělují 3 generálové – 1) Antigonovci

 - 2) Selenkovci; - 3) Ptolemaiovci – Egypt;

 

Středověký Řím

 

1) předdřímské období (Etruskové)

2) královské období (8 stol. př.n.l.) vzniká Řím (Etruští králové, celkem 7)  -patriciové (bohatí, moc)

-plebeiové (chudina)

 3) období republiky – 2 konzulové, senát;

Plebeiové si vynucují tzv. – tribun lidu (právo VETA), (právo AZILU)

-3 stol.př.n.l. – Kartágo (boje mezi římem a Kartágem) Perské války

Všechny války končí vítězstvím Říma

Hanibal – největší bojovník na straně Kartága

Řím – obsazuje okolní státy – povstání otroků – Spartakovo povstání (gladiátor Spartakus) 1.stol.př.n.l.

Vytvářejí se dvě strany – optimáti x populárové; zklidnění situace : 1. triumvirát => Caesar, Pompeius, Crassus;

Občanská válka mezi Caesarem a Pompeiem (Caesar vítězí);

44 př.n.l. – Caesar zavražděn na schodech senátu svými přátely a adoptivním synem.

Juliánský kalendář – do 16. stol.

Krátce po smrti Caesara :2. triumvirát – Octavianus, Markus Antonius, Lepidus, - trestají Caesarovi vrahy;

O moc bojují Octavianus a Markus Antoniu; 3. občanská válka – končí 31.př.n.l. u mys Aktia, Markus Antonius poražen; republika končí;

 4) Období císařství – a) principát (Octavianus Augustus) vládne římské říši;

9. stol.n.l. – Tentomburský les – porážka Římanů germány; Limes Romanu- systém opevnění na severní straně říše; Pretoriánská garda – nejbližší ochrana císaře;

Kolonát – pronájem půdy rolníkům (odvádějí dávky státu)

Největší rozsah říše ½ stol. – Traianus; zahrnuje provincie – Galie (Francie), Hispánie (Pyrenejský poloostrov), Británie (Anglie a Vels), Panonie (Podunají), Dalmácie (Chorvatsko – Jugoslávie);

V průběhu 2. stol. končí principát, začíná b) Dominát – neomezená vláda; tvůrce systému – Dioklecián (reformy, do armády, barbaři); říše přesto upadá; pokračuje Constantinus (nepronásleduje křesťany);

313. – edikt Milánský – nesmí pronásledovat; 395. – rozdělen na dvě části – západořímskou a východořímskou; 410 n.l.- vypleněn Řím; 451 n.l. – bitva na Katalánských polích; 476 n.l. – zánik západořímské říše, Romulus Augustu;

 

Raný středověk

Barbarská království – zakládají Vizigóti – (Itálie), Vandalové (Tunisko), Frankové (Francie) zůstávají nejdéle;

Dvě jazykové větve : románské jazyky (španělština), germánské jazyky (němčina, angličtina) později slovanské (čeština);

Franská říše – pravý břeh Rýna, -král – Chlodvík = rod Mezovejců, 496 přijal křesťanství;

6/7 stol. – majordomové (přebírají moc králů) – Karel Martel;

732 – bitva i Poitiers poráží Araby, o něco dále šel jeho syn - svrhl krále a sám se stává králem, Pipin Krátký. Nastupuje rod Karlovaců; Merovejce střídají Karlovci, nejvýznamnější panovník Karel Veliký;

Hranice Franské říše – od Labe až Euro, - Atlantik až Střední Itálie; (území střední a severní Evropy);

800 – je korunován císařem, období karolínské renesance; 814 – umírá, pohřben v Cáchách; 843 – nerunská smlouva – říše rozdělena na tři části – západofranská, východofranská, Lotharingie,;

Správa franské říše – hrabství (hrabata), markrabství – (dobitá území s nepokoji), markrabě;

 

Byzantská říše

Východořímská říše – 6.stol.-největší rozkvět za vlády Justinina I., dobil Severní Afriku a část Itálie, vydal Justiniánův zákoník,potlačil povstání NIKA, začal stavět chrám“Boží Moudrosti“(Hagia Sofia); - útlum byzantské říše, nápor cizích národů (Avaři, Slované, Peršané, Arabové);

Byzantská církev

- sepjetí státu a církve (Césaropapismus), nejvyšším představitelem je císař;

- 1054- církev se rozděluje na římsko-katolickou (představitel papež) a východo-ortodoxní církev (představitelem císař), dohromady nezíváno SCHIZMA;

Vznik západoevropských států

Anglie

5. stol. – Římané utíkají z britských ostrovů, zůstávají Keltové, v 6.stol. Se začínají stěhovat germánské kmeny (Anglové, Sasové, Jutové), přichází křesťanství, centrum křesťanství – Canterbury, anglosasové vytvářejí 7.království, 8.stol.- vpády Vikingů, v 9.stol. sjednocení germánských kmenů do čela se staví Alfréd Veliký, 1066- ukončení sporů, Vilém Dobyvatel vyhrává bitvu u Hastings, Normané se ujímají vlády;

 

Francie

Západofranská říše – do 987 vládne dynastie Karlovaců, na říši má minimální vliv, většinu moci mají jednotlivý šlechtici – Hugo Kapet (KAPETOVCI), kapetovci postupně scelují Francii;

Svatá říše římská

Vzniká na území východofranské říše

-z bojů vychází saský vévoda –Jindřich I. ptáčník

-útoky do Pobaltí (na sever)- nejslavnější panovník OTA I.-vývoj směrem do severní Itálie

-969- OTA I. –přijímá od papeže korunu ( vznik svaté říše římské ) - území dnešního Německa, Itálie Rakousko, švýcarsko, Benelux, část současné Francie, České země;

Volba císaře ve Frankfurtu – volen německou šlechtou (král), po korunovaci císař;

Kultura ranného středověku

-vzdělávání výhradně pro příslušníky církve;

-latina ( mezinárodní jazyk)

-vznik mnišského hnutí (zakladatelé Basileos – východ; Benedikt z Nurie – západ (benediktýni)

další řády, kartuziáni, premonstráti, asterciáci; sídla v klášterech;Svatojiřský klášter, Břevnovský klášter, Sázavský klášter,

- románský sloh 10. – 12. stol. (znaky – valená klenba, půlkruhový oblouk, sdružená okna, tlusté zdivo);Typy románských staveb – rotundy (kruhové stavby) baziliky (kvádrové);Rotunda Svatého Jiří na Řípu, rotunda Svaté Kateřiny ve Znojmě, Strahovský klášter,Baziliky – kostel v Milevsku, Třebíči, Juditin most v Praze, přestavba Pražského hradu, Vyšehradský kodex, románské – hrad Přímka, Cheb,

 

 

Vrcholný středověk

- zvýšila se produkce zemědělství, (vynález chomoutu, pluh)

- nový způsob hospodaření (trojpolní hospodářství)

- hnojení

selo se na

jař

ozim

úhorjaře

podzim

odpočívá 

Kolonizace - 12. stol. vnitřní (zevnitř domácím obyvatelstvem)

- 13. stol. Vnější

Středověká města – centra obchodu, sdružují se zde – královská města (Beroun), (obyvatelé se odpovídají krály,

- poddanská města;

královská věnná města, horní města (hornická) – Jihlava, Kutná Hora,

Měšťané a jejich práva – hradební právo, soudní a hrdelní, právo pořádat trhy, právo mílové,

Městští úředníci – rychtář (zástupce krále), městská rada – (12 konšelů, každý měsíc jeden, purkmistr);

Cechy (sdružení řemeslníků) protikonkurenční;

Židé – přímí poddaní krále ( ghetta), pogromy (vyvražďování židů)

University – patronát církve, různé fakulty – artistická, právnická, lékařská, bohoslovecká; rektor – nejvyšší představitel university; děkan – nejvyšší představitel fakulty;

První university ve městech – Padova, Bologna, Paříž, Oxford, Cambridge;

 

Boj o investituru

- v 11.stol. spor o prvenství mezi světskou a církevní mocí ;

 - Jindřich IV. (1056 – 1106)

- spor s papežem :

- 1073 byl papežem zvolen Řehoř VII. Bez souhlasu císaře: dictatus papae – papež si činí nároky na světskou moc + r. 1075 dopis Jindřichovi IV. s požadavkem na právo dosazovat i panovníky, na tzv. PRÁVO INVESTITURY (= král měl být zbaven práva jmenovat biskupy);

x Jindřich IV: svolává synodu = shromáždění římských kněží – Řehoře prohlásil za sesazeného => za to dán papežem do klatby a vyloučen z církve = > říšská knížata zproštěna přísahy věrnosti = > bouří se proti Jindřichu IV. => Jindřich se ponížil = > pokořující pouť k papeži r. 1077 na hrad Canossa (bos v obleku kajícníka prosil o odpuštění před bránou) x nebyla myšlena vážně = > 1084 ovládnut Řím, Jindřich nechává vysvětit nového papeže a nechává se jím korunovat na císaře ( pomoc Vratislava II. = > král. Titul)

-  Spor přebírá syn Jindřich V., který nakonec uzavírá dohodu s církví = 1122 konkordát wormský = mír. Smlouva mezi církví a státem: volba biskupů církví za přítomnosti krále => od krále žezlo = svět. moc; od papeže prsten a berlu = církevní moc x kompromis, ale stejně posílení církve;

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY

- tažení Evropanů (křesťanů) vyhlášené papežem s cílem hl. Palestiny (+ Pyrenejský poloostrov, Litva, Pobaltí);

- hl. záminka = víra osvobození svatých míst x ve skutečnosti boj o půdu + drancování a obohacování se, hledání nové zdroje obživy a mocenského uplatnění;

- bojovníci označeni červeným křížem (oděv, prapory) = symbol Kristova utrpení = křižáci;

- 1. křížová výprava (1096 – 1099)

- nejdříve houfy neozbrojených a neorganizovaných rolníků = 2. část výpravy: vedena francouzskými, italskými, nizozemskými feudály za podpory byzantského panovníka = 1099 dobyt Jeruzalém = na dobytém území vznik 3 křižáckých států:

· Edessa

· Antiochea = v čele s Jeruzalémským královstvím;

· Tripolis

-  2. křížová výprava

- v čele francouzský král Ludvík VII. = snaha rozšířit území získané v 1. křížové výpravě = zdrcující porážka křižáků = ztráta velkých území;

 

- 3. křížová výprava

- pokus o zvrat nepříznivé situace = v čele něm. král Fridrich Barbarossa + fr. král Filip II. August a angl. král Richard Lví Srdce = rozsahem největší výprava x jen částečný úspěch;

- 4. křížová výprava - na výzvu papeže Inocence II.

- zaměřena na popud Benátčanů (místo proti nevěřícím) proti křesťanům = dobyt Cařihrad = obchod. Konkurent Benátek == na dobytém území Latinské císařství

· Další 4 ne příliš úspěšné kříž. Výpravy

· Dětská křížová výprava – uskutečněna přes zákaz papeže, dosáhnout toho, co se nepodařilo dospělým = ztráty na životech: děti prodány obchodníky do otroctví;

· Důsledky : překonání rozdrobenosti, rozvoj měst díky rozšíření obchodu; nové plodiny: rýže, špenát, broskve; kulturní obohacení Evropy

GOTIKA

= umělecký sloh a ucelený umělecký styl v Evropě, v období 13. – 15. stol.

- vznik v pol. 12. stol. ve stř. Francii = šiří do ostatní Evropy; vrchol ve 14. stol.

- název zaveden renesančními humanisty, mylně spojován s Góty (jejich umění považováno za barbarské)

Architektura

Znaky:

· Křížová klenba zdobená složitými ornamenty;

· Lomený oblouk;

· Slabé zdi – snaha o max. odhmotnění staveb = složitý opěrný systém pilířů a oblouků;

· Chrliče (odvod dešťové vody), omítnuté vnější zdi; materiál: kámen, cihly, dřevo; stavby: světské – měšťanské domy, radnice, hrady; církevní – kostely, kláštery;

- typická gotická stavba = katedrála = vysoká stavba, vysoká úzká zdobená okna; půdorys kříže, bohatě zdobený portál; vícelodní : trojlodní, pětilodní, sedmilodní;

· Stavitelé: Matyáš z Arrasu, Petr Parléř;

· Památky: světové: katedrála v Remeši, Benátkách, Florencii, Milánu, Mont-Saint-Michel(Francie), Katedrála Notre-Dame v Paříži; české (doba Karla IV.): katedrála sv. Víta, Karlštejn, Karlův most, Týnský chrám, kostel sv. Barbory, Anežský klášter, Mostecká věž;

Sochařství

- sochy a plastické ozdoby součást výzdoby mnoha katedrál

- uvolnění sochy od zdi = vznik samostatného uměleckého předmětu;

Znaky:

· Odraz psychického stavu;

· Splývavý, řasený oděv;

· Náboženské náměty: Panna Maria s malým Ježíškem = Madona x Panna Maria s tělem Krista sejmutým z kříže = Pieta; materiál : dřevo, opuka, vápenec;

Malířství

· Malba na sklo – okna;

· Knižní malba ručně praných knih (iniciály, miniatury) = náboženská tématika – ze života svatých; přírodní motivy rostliny, motýli, ptáci atd.

· Tzv. tabulové obrazy – na vyhlazené dřevěné desce (olejová malba) – výzdoba oltářů;

· Malíři: Mistr Theodorik, Mistr třeboňský, Mistr vyšehradský;

Hudba

- nejen bohoslužby x i pro světské účely: hudba vagantů a žáků (pro šlechtice), jarmareční písně, lidové písně;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počátky zápasů mezi Francií a Anglií

Od počátku 12. stol. – ang. Královský rod(celá Anglie + pol.Francie)-Plantagenetovci;

- francouzští Kapetovci (pol.Francie) jsou úspěšnější;

13/14 stol. – Filip IV. Sličný – daňová reforma – zápas s papežem a zvítězil 1309 donutil papeže přestěhovat se do Avignonu (francouzský král na papeže dohlíží)

 

Poměry ve svaté říši – říše je rozdrobena pouze titulárně, vládne římský král a poté císař, o titul vedou boj dva rody Welfové x Stanfové

Welfové – Fridrich I. Barbarossa , on uspořádal poměry, snaha získat severní Itálii, několik bitev prohrál;

- Fridrich II. – silné postavení – sicilsko- král;

Výsadní postavení získají Kurfiřti(7) a ti volí císaře;

 

Humanismus a renesance ve světě a u nás

RENESANCE

(renesance = znovuzrození; 14.- 16. stol.)

= jedna z nejvýznamnějších epoch společenského a duchovního vývoje evropských zemí -> kulturní, ekonomický a politický vzestup v 14. – 16. stol.

- vznik v Itálii na přelomu 13. a 14. století -> odtud se šíří do Evropy

- předpoklady k vzniku:

o úspěchy ve velkých námořních plavbách

o prudký rozvoj poznání -> stoupá úroveň obecné vzdělanosti

o rozvoj věd

o podmíněno bohatstvím měst -> hl. šiřitel měšťanstvo

- období mezi gotikou a barokem:

o nový způsob života a myšlení

o obrat k člověku -> pokles víry k pozemským radostem

o inspirace a vzory v antické kultuře a návrat k ní -> zájem o latinu a řečtinu

 

HUMANISMUS

= myšlenkový proud renesanční doby

- touha po pravdivém poznání člověka -> důraz na přirozené lidské schopnosti a vlastnosti -> snaha stát se dokonalejším

- mládež vychovávána světsky – v duchu kalokagathie

- základ humanistické učenosti = dokonalé jazykové vzdělání -> hl. klasické jazyky: řečtina, latina + hebrejština

- r. 1450Jan Gutenberg - vynález knihtisku => možnost šíření humanistických myšlenek = kulturní přelom

 

 

 

renesanční věda:

-> rozvoj přírodních věd:

- matematika - zavedeny imaginární veličiny

- mechanika - objev zákona volného pádu

- astronomie:

o Mikuláš Koperník – polský astronom, zdůvodnil heliocentrický obraz světa: Slunce e středem Vesmíru a obíhají kolem něj planety + předpoklad rotace Země kolem své osy 

o Jan Kepler – německý hvězdář, žil na dvoře Rudolfa II., sestrojil dalekohled

o Galileo Galilei – pronásledován inkvizicí, donucen odvolat své učení o kulatosti Země, aby se zachránil před upálením a mohl tak dokončit své vědecké dílo

o Tycho de Brahe – dánský astronom, Keplerův spolupracovník v Praze 

 

renesanční architektura:

= první umělecký sloh konce středověku a počátku novověku

- znaky:

o kamenné kvádry nebo cihly

o vodorovné římsy, svislé sloupy – hl. jónský

o půlkruhový nebo oválný oblouk; místo žebrové klenby oblouková klenba

o základní tvary: čtverec, obdélník, krychle

o arkády = oblouková podloubí

o stavba často spojena se zahradou – oživená jezírky, fontánami

o fasády zdobeny rustikou (= obklad neotesanými kameny nebo jejich napodobeninami) nebo sgrafity

 typické stavby:

 zámek – sídlo šlechty, přepych a pohodlí

 palác – sezónní sídlo + kašny, míčovny, letohrádky atd.

 vily, chrámy, mosty, měšťanské domy

- stavitelé:Fillipo Bruneleschi (dóm ve Florencii), Donato Barmate (nádvoří Vatikánu), Benedikt Ried (Ludvíkovo křídlo paláce na Hradě) 

- renesanční stavby: letohrádek Hvězda, Lobkovický palác na Hradčanském náměstí, letohrádek královny Anny = Belveder, zámky na Loiře ve Francii atd.

výtvarné umění:

- sochařství – antické vzory, snaha zobrazit co nejvěrněji krásy lidského těla

o Donatello: David, Máří Magdaléna

- malířství – znovuobjevení přirozenosti a půvabu nahoty člověka -> akt

 - technika: fresky, desková malba, knižní malba, olejomalba

o Sandro Boticelli – obraz Zrození Venuše

o Tizian Venušina toaleta, Mariina cesta do chrámu

- další všestranné osobnosti

o Leonardo da Vinci – sochař, malíř, architekt: Mona Lisa, Dáma s hranostajem, Poslední večeře Páně

o Rafael Santi – portréty -> hl. Sixtinská madona

o Michelangelo Buonarroti – malíř, sochař, architekt: sochy – Mojžíš, David, Pieta + výzdoba Sixtinské kaple – fresky Poslední soud a Stvoření světa

 

 

- HUMANISMUS V ČECHÁCH 

 

è převážně naukový ráz literatury:

§ latinští humanisté

o Jan z Rabštejna

§ národní humanisté

o Viktorín Kornel ze Všehrd

§ cestopisy:

o Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

§ kroniky:

o Václav Hájek z Libočan, Jan Blahoslav

 

 

 

 

 

 

 

Tatarské výboje

Počátky 13.stol. se sjednocují = Čingischán poté útočí, postupně ovládají Čínu, pobřeží Kaspického moře a dál do Evropy, poráží Rusy; 1223 – b. na řece Kalce, Batú vůdce;

1241 – se dostávají do střední Evropy; bitva u Lehnice, vítězí Tataři; na cestě zpět založil Batú nový stát – Zlatá Horda a Rusové jim misí platit daň.

 

Pozdní středověk

- je krize v Evropě; - zemědělství; - zanikají vesnice (pustky); - klesá těžba drahých kovů; -mince ztrácí hodnotu; - morová rána(mor přichází do Evropy, zemře ¼ obyvatelstva na pobřeží; - vlna antisemitismus (proti židům); -vyvražďování židů (popravy);

Stoletá válka

Trvala déle, válka mezi Anglií a Francií;

Příčina války: vymřeli Kapetovci a jde o to kdo bude králem. Nastupují Valois x Eduardovi III.

1337 – 1453 byla 116 let;

1. fáze – vítězí Angličané, 1346 b. u Kresčaku, 1356 b. o Poitiers, Francie ztrácí velkou část svého území, Angličané používají lučištníky;

2. fáze – 1369 vítězí Francouzi;

3. fáze – 1415 anglický král Jindřich V. se vylodí ve Francii a poráží je v b. u Azincoustu; 1420 – Karel V. Šílený, vítězí Angličané; 1429 – Jana z Arku dostává malé vojsko a osvobodí Orleans;   1431 – Jana z Arku je zajata, předána do zajetí a upálena v Ruen; 1453 – poslední bitva , konec stoleté války, bitva u Castilionu;

 

Život po stoleté válce

Ludvík XI.; Anglie – Válka z Růží 1455 – 1485, Yorkové x Lancasteři, 1485 – Jindřich VII. Tudor (král);

 

Zápasy ruských knížat s Tatary

Zlatá Horda – centrum v Povolží, Jarlyk – daň z míru; od první poloviny 14. stol.- Moskevské knížectví vybírá Jarlyk, kníže Dimitrij Donský, 1380 spojil ruská knížata proti Tatarům a v b. na Kuliovském poli je porazili, ale jen na rok.

Renesance na papíru – doložit;

 

 

 

 Asi písemka !!!!

Počátky novověku

Objevné plavby – příčiny – touha po dobrodružství, zvěsti o pohádkovém bohatství na východě, hospodářské příčiny;

1453 – Turci dobyli Cařihrad, obsadili vých. Středomoří, ztráta obchodních cest;

Portugalsko – cesty na západ, podél Afriky, Jindřich Mořeplavec, (získávají černé otroky, zlato, slonovinu, pepř);

1487-88 na jih Afriky (mořeplavec Bartolomeo Diaz) první doplul k mysu Dobré naděje,

1498 – Vasko de Gama – obeplul mys Dobré naděje, doplul do Indie, Indonésie (koření).

Příčiny portugalských úspěchů – nejlepší námořníci, objev a používání kompasu, kvalitní lodě (Karavely);

Španělé – dva státy : Aragon a Kastilie, spojením vzniklo Španělsko. 1492 – dobita Granada, vymícení muslimů; - Kryštof Columbus – plavba na západ, 12.10.1492 u Bahamských ostrov ( objevení Ameriky);

1494 – dohoda (Tordesiaská smlouva) – Španělé získávají všechno kromě Brazílie tu získávají Portugalci;

Na konci 15. stol. dopluly do severní Ameriky. 1507Nový Svět pojmenován Amerika (po Ameriko Vespucci); 1513 – de Bablo se dostává na Tichý oceán.

1519-1522 první obeplutí země (Fernano Magalhes), na Filipínách ho snědly.

Důsledky: rozšíření světa, počátek kolonialismu, poznání odlišných civilizací, šíření nemocí, vzájemné civilizační obohacování – z Ameriky do Evropy(brambory, kukuřice, rajčata, kakao, tabák, krocan), z Evropy do Ameriky (koně);šíření jazyků, bohaté zisky z Ameriky (zlato, stříbro, perly, drahokamy), z Indie (bavlna, koření), z Číny (hedvábí, porcelán), změny v obchodních cestách (Antverpy, Londýn – přístavy), zničení vyspělých amerických civilizací – Aztéků (H. Cortes), Inků (F, Pizaro);

 

Reformace a protireformace

Reformace: 1517 – M. Luther / 95 tezí ve Wittenberku; kritika církve; Luteráni – nová církev nezávislá na papeži; 1524 – 26 – Německá selská válka; 1529 – Protest; 1555 – Angspurský náboženský mír: dohoda (čí země, toho náboženství; Kalvinisté = Jan Kalvín;

Protireformace: snaha katolíků změnit svoji církev, tak aby neztrácela přívržence; Tridentský koncil – zabránit šíření latolisku; = vznik Jezuitů;

Západní Evropa v 16. století.

Španělsko: v 16. stol. největší evropskou mocností, bohatství z Ameriky a Asie, Karel V. a Filip II. (1556-1598) – nechal vystavět u Madridu Escorial, vášnivý zastánce katolictví, silný vliv inkvizice, genocida indiánů a nekatolíků, nakonec díky plýtvání zlatem a stříbrem z Ameriky, dochází k hospodářskému rozvratu; 1571 – bitva u Lepanta – rozdrceno turecké loďstvo, dočasný zisk Tunisů a Portugalska, 1588 poražena neporazitelná ARMADA u britských břehů;

Nizozemí: v 16. stol. Velký rozvoj v rámci španělského království, 1555 Karlem V. předáno Španělsku, v Nizozemí hlavní náboženství kalvínství, Filip II. Zuřivý katolík, odpor Holanďanů proti Španělům, při povstání vyslán španělským králem do Nizozemí vévoda z Alby – krvavý teror, do čela opozice se dostal Vilém Oranžský a povstalci zv. Gézové, k Vilémovi se postupně připojili severní provincie a 1579 vytvořili tzv. Utrechtskou unii, která 1581 vyhlásila nezávislost na Španělsku, vznikl tak nový stát Spojené Nizozemí, hlavní postavou Vilém Oranžský (1584 zavražděn) – vytvořila tzv. Arraskou unii a zachovali podřízenost Španělsku = Španělské Nizozemí;

Francie: v 16. stol. Se Francie snažila rozšířit své území do Itálii, kde se však utkala se španělským králem Karlem V., 1558 Francie dobyla Calais, část Francouzů se připojila ke kalvínství = hugenoti, ostatní obyvatelé katolíky (i francouzští králové), k hugenotům se hlásila i část šlechty v jejich čele stál Jindřich Navarrský Bourbonský, 1572 přichystána jeho svatba se sestrou francouzského krále Karla IX. – mělo nastat sblížení s katolíky, nakonec se vše zvrhlo v Bartolomějskou noc (23-24.8.1572) – vyvražďování hugenotů ve Francii (jen 3 tis. V Paříži), Jindřich Navarrský se zachránil přestupem ke katolictví, 1589 nastoupil na trůn, donucen znovu přestoupit ke katolictví, 1598 vydán tzv. Edikt Nantský = zrovnoprávnění hugenotů s katolíky, 1610 zavražděn;

Anglie: Po tzv. válce růží nastoupili na trůn Tudorovci (Jindřich VII.) – rychlý rozvoj, vzestup pokračoval i za jeho syna Jindřicha VIII. – šest manželek, kvůli rozvodu s Kateřinou Aragonskou se 1534 založil vlastní anglikánskou církev v jejímž čele stanul sám, zrušení klášterů, jejich jmění připadlo králi, Irové zůstali katolíky(pozdější náboženské spory), po určité přechodné fázi – Eduard VI. a Marie Krvavá – nastoupila na trůn dcera Alžběta I., hospodářský a kulturní rozkvět, pirátství na úkor Španělska – Francis Dake, Walter Raleigh, 1600 vzniká tzv.Východoindická společnost;

Osmanská říše: 1529 –Turci se objevili před Vídní, po několika týdenním obléhání odtáhli, obsadili Budín a vytvořili tzv. Budínský pašalík, velká část Uher se dostala pod tureckou nadvládu;

Rusko: velký vzestup moskevských knížat, největší panovník Ivan IV. Hrozný, krutovláda, zápas proti bojarům, nechal zbudovat tzv. opričninu (půda patřící jen carovi), založil samoděržaví, Založil samoděržaví, Boris Godunov nastoupil na trůn po smrti Fjodora, vládl i místo něho, po jeho smrti války s Poláky o samostatnost.

 

Třicetiletá válka(1618 – 1648)

Zpočátku je to konflikt náboženství mezi protestanty a katolíky.

Španělští a rakouští Habsburkové + katolická liga proti Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Francie, Český stavové, Protestantská unie,

Albrecht z Valdštejna x Gustáv II. Adolf;

1648 – Vestfálský mír; Műnster, Osnabrűck;

 

Evropa po 30.leté válce

Francie je nejsilnější mocností č. 1;

Hospodářsky nesilnějším státem je Spojené Nizozemí.;

Dalším silným státem je Švédsko;

Španělsko a Portugalsko jsou oslabeny;

 

Anglie v 2.pol.17. století

1640 – anglická revoluce ; parlament(měšťané) x král(šlechtici);

Karel I. vyprovokoval válku ;

Oliver Cromwel ;

1645 – bitva u Naseby, 1649 – král je popraven => obchodní válka mezi Anglií a Nizozemím.

Do Anglie se může dovážet zboží jen na Anglických lodích nebo na lodích výrobce.

1653 – O. Cromwel se stává lordem protektorem a je zavedena vojenská diktatura.

1658 – O. Cromwel umírá

1661 – Restaurace Stuartovců, nastupuje na trůn Karel II. Syn popraveného Karla I.;

Karel II. je podřízen parlamentu => Konstituční monarchie;

Nastává náboženská nesnášenlivost;

Jakub II. je 1688 sesazen a nastává Slavná Revoluce

Vilém III. Oranžský – zákon Bill of Rights;

Král nemůže vydávat ani rušit zákony, nesmí vypisovat daně a bez souhlasu parlamentu nesmí vydržovat vojsko. TORYOVÉ x WHIGOVÉ;

1707 – spojením Skotska a Anglie vzniká Velká Británie;

 

Francie

K. Richeliue, Jules Mazanin;

1661- nastupuje samostatnou vládu Ludvík XIV.; o všem rozhoduje, údajně pronesl“Stát jsem já“.

Za vlády Ludvíka XIV. Se stále zvyšují daně; Zavádí Merkantilismus. Za pomoci J.B. Colberta (znamená to útlum dovozu a podpora vývozu).

Podpora výstavby Versailles.

1700 – 1713 – válka o španělské dědictví Španělé x Habsburkové; Britové získávají Gibraltar.

 Ve vyznačeném poli asi písemka - až sem !!!!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------