Jdi na obsah Jdi na menu
 


1) Základní ekonomické pojmy

 

Ekonomie - je teorie

 

Ekonomika – je praxe

 

Makroekonomika nebo makroekonomie => zabývá se hospodářstvím jako celek – inflace, nezaměstnanost

 

Mikroekonomie => dovnitř zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů – firmy, domácnosti, jednotlivci

 

 

2) Potřeby

 

- Je to pocit nedostatků a snaha tento nedostatek uspokojit. Je to nekonečné, člověk je uspokojuje na stále vyšší úrovni než je nutné pro jeho přežití.

 

- Jsou odlišné podle stáří, pohlaví, vzdělání, národnosti.

 

Druhy:

 

Fyzické – jíst, pít, spát

Duševní – kino, divadlo, čtení

 

Individuální – každý z nás

Kolektivní – větší skupina lidí

 

Hlavní – fotit – aparát

Doplňkové – album, vyvolání fotek

 

Současné a budoucí – potřeby

 

Zbytné – obejdeme se bez nich

Nezbytné – neobejdeme se bez nich

 

Hmotné – mít věc

Nehmotné – umět cizí jazyk

 

Uspokojování potřeb

 

1.– pomocí statků => předměty – hmotné ( byt, oblečení )

 - nehmotné ( duševní znalosti )

 

 - pomocí služeb

 

 

2. – volné – v přírodě = slunce, vzduch

 

 - ekonomické ( vzácné ) = látka na šaty – ušít - vynaložit práci

3.– spotřební - k bezodkladné spotřebě

 

 - kapitálové – k výrobě = nespotřebovávají se ( vařič, látka )

 

 

 

4.- veřejné – městské osvětlení

 

 

Služby

 

- Je to cizí činnost, která uspokojí naší potřebu.

 

 

Druhy:

 

- věcné – opravna obuvi, pračka

- osobní – přímo pro jednotlivce – lékař, holič, kadeřník

- veřejné služby – obrana státu

 

 

 

Trh

 

- Je to místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a utváří se tam i cena.

 

 

Druhy:

 

1. územní hledisko – mezinárodní

 - státní

 - oblastní ( regionální )

 - místní ( zahrádka )

 

2. s čím se obchoduje – zboží a služby

 - výrobních faktorů ( práce, půda, kapitál )

 - finanční – cenné papíry, peníze

 

 

 

Poptávka

 

- Je objem služeb a zboží, co jsou kupující ochotni a schopni za určitou cenu koupit

 kupující X prodávající

 

 

 

 

 

Faktory:

1) které působí na její velikost – cena

 - ceny ostatních statků a služeb

2) které domácnost potřebuje – disponibilní důchod – kolik máme peněz

  - struktura potřeb domácnosti

 

Křivka poptávky – vyjadřuje závislost poptávaného množství na ceně

 

 

- je klesající – čím je větší cena tím je menší poptávka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pružnost – elasticita poptávky- je to reakce poptávky na změnu ceny

 

 

Členění poptávky:

1) individuální – poptávka jednoho kupujícího

2) dílčí – poptávka všech lidí po jednom výrobku ( službě )

3) celková – agregátní – poptávka všech lidí po všem

 

 

Nabídka

 

 – množství zboží, které jsou prodávající ochotni a schopni za určitou cenu nabízet.

 

Faktory

- cena výrobních faktorů

- cena nabízeného statku a ostatních statků

- očekávání zisku

 

 

křivka nabídky – vyjadřuje závislost nabízeného množství na ceně, je stoupající

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pružnost – elasticita – reakce nabídky na změnu ceny

 

 

 

Členění nabídky:

1) individuální – nabídka jednoho výrobce

2) dílčí – nabídka jednoho výrobku různých výrobců

3) celková –  nabídka od všech výrobců

 

 

Tržní rovnováha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nabídka = poptávka => rovnováha na trhu

 

 

 

Jestliže trh sám nezajistí všeobecnou rovnováhu – zasahuje stát pomocí nástrojů :

- daně

- dotace

- celní politika

- poskytování státních zakázek

 

Tržní mechanismus –pohyb nabídky a poptávky jehož výsledkem je pohyb cen.

 

Podnik – podnikání

Podstata podnikání – co, jak, kdo s kým vyrábět;

Cíl podnikání – zhodnocení vloženého kapitálu, dosažení zisku;

Co je to podnikání – je to soustavná činnost, která je provozována soustavně, vlastním jménem na vlastní účet jejímž cílem je dosažení zisku.

Právní normy vymezující podnikání – obchodní zákoník, živnostenský zákon, občanský zákoník;

Kdo je to podnikatel – fyzická (jeden), právnická (více lidí) osoba nebo subjekt, který vyvíjí činnost svým jménem na svůj účet;

 

Právnické osoby

1) Obchodní společnosti – upravený obchodním zákoníkem – veřejná obchodní činnost

Komanditní společnost – osobní společnosti

s. r. o. – kapitálové společnosti

a. s. – kapitálové společnosti

2) Družstva – bytové, stavební, spotřební, zemědělský, atd.;

3) Státní podniky – řízeny zákonem o státním podniku;

 

Veřejná obchodní společnost

- minimálně 2 osoby;

- není povinný zákl. kapitál

- za závazky ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem;

- zisk se dělí rovným dílem mezi společníky a taktéž ztráta;

- pro společníky platí, že nesmí vést konkurenci v oboru;

Komanditní společnost

- komplementáři a komanditisté (stačí 1+1)

- komplementář ručí neomezeně, celým svým majetkem a nemusí dávat vklad

- komanditista musí dát vklad 5000 Kč, a ručí jen vkladem;

- dělení zisku mezi komplementáři, pak až komandité. Řídí to komplementáři;

S.R.O.

- minimálně 1.fyzická osoba a max. 50 společníků;

- zákl. kapitál je vložený vklady a min 20 000,- /1 osoba, ale minimální hodnota je 200 000,-

- společníci ručí do výše vkladu ( omezeně )

- musí vytvářet rezervní fond

A.S.

 - min. 2. fyzické osoby nebo 1 právnická osoba;

 - základní kapitál je rozdělen na akcie v určité hodnotě;

 - základní kapitál je rozdělen podle toho zda jsou akcie v nabídce veřejnosti

 nebo ne;

- akcie je cenný papír, který svému vlastníkovi dává právo podílet se na zisku (dividendy)

- podílet se na řízení společnosti;

- v případě likvidace právo na podíl s majetkem

 

Druhy akcií

- zaknihované akcie

- listinné akcie

- akcie na jméno

- akcie na majitele

- zaměstnanecké akcie

- prioritní akcie

 

Družstva

- není určeno kolik lidí v průběhu činnosti

- v názvu družstvo

- od 15 let věku

- nejvyšší orgán členská schůze

- podmínkou členství je zaplacení členského vkladu určené stanovami družstva

 

Státní podniky

- zřizuje stát

- malý podíl v národní hospodářství

- v čele ředitel

- např. Česká pošta, Česká správa letišť, České dráhy;

 

Fyzické osoby

- jednotlivci, živnosti;

- živnost upravena v živnostenském zákoně a je stejná jako u podnikatele;

 

Podmínky provozování živnosti

- všeobecné (18 let)

- bezúhonnost

- způsobilost k právním úkonům

- soc. a zdr. Pojištění

- placení daně, nedoplatky nesmí být;

 

Zvláštní podmínky

- odborná a jiná způsobilost

 

Rozdělení živností

- ohlašovací – řemeslné, volné, vázané;

- koncesované – koncesní listinu, odbor. způsobilost, zvláštní způsobilost a další podle zákona (provozování cestovních kanceláří,soukromí detektivové atd.)

Řemeslné – zámečnictví, pekařství atd. (vyučen v oboru + 3 roky praxe )

Vázané – autoškoly, vedení účetnictví atd. ( odborná způsobilost a min. stř. škola + praxe;

Volné – bez odborné způsobilosti (výuka jazyků, výroba nápojů atd.)

Koncesované živnosti – musí být koncesní listina (odborná způsobilost,zvláštní způsobilost a další podmínky stanovené zákonem – taxi,soukr.detektiv,výroba zbraní..)

Pro živnosti ohlašovací je nutný živnostenský list, podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti.

Koncesní listina – podnikatel může podnikat až dnem vydání koncese.

Živnostenský rejstřík a obchodní rejstřík viz. Internet

 

Investiční činnost 

 

Pořizování dlouhodobého majetku a jeho členění

- majetek máme v podniku déle než 1 rok

- členění dlouhodobý hmotný(budovy,stavby,stroje,auta,pěstitelské celky,chovná stáda)

- dlouhodobý nehmotný(licence,software- cena vyšší než 60.000,- )

- dlouhodobý finanční(cenné papíry)

Způsoby pořízení dlouhodobého majetku

- nákup

- vlastní činnost

- darování

- převod z osobního vlastnictví do podnikání

- leasing (pronájem) minimálně na tři roky 

Leasing

-  operativní (po skončení pronájmu se pronajatý předmět vrací zpět pronajímateli)

- finanční (po skončení pronájmu se zůstává pronajatý předmět pronájemci)

Akontace,nutná splátka

- částka která se platí předem a je větší než částka,která se platí měsíčně. Jsou plátky měsíční,čtvrtletní.

Oceňování dlouhodobého majetku

- pořizovací cena (používáme při nákupu. Rovná se ceně pořízení + vedlejší pořizovací náklady)

- vlastní cena (při pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností. Vlastní náklady + nepřímé náklady)

- nepřímé náklady(nedají se přímo zjistit napr.světlo,teplo,telefony. Společné na všechny výrobky)

- reprodukční pořizovací cena(při pořízení majetku darováním. Cena,kterou by měl dlouhodobý majitel v době,kdy o něm účtujeme.dělá se odborný odhad.)

Evidence dlouhodobého majetku

- inventární karta (název výrobku,kde je umístěný,datum pořízení,vstupní cena,vstupní cena,odpisová sazba nebo odpisy a zůstatková cena,datum a způsob vyřazení)

- způsob vyřazení (prodej,darování,přeřazení z podnikání do osobného vlastnictví, fyzická likvidace)

  Dlouhodobý majitel se v průběhu používání opotřebovává

a) fyzikálně

b) morálně

Peněžní vyjádřeni opotřebení jsou tzv. odpisy. Součet odpisů = oprávky

Vstupní cena – oprávky = zůstatková cena.

Druhy odpisů

- daňové – vychází ze zákona o daní z příjmů,počítají se k poslednímu účetnímu období. Veškerý dlouhodobý majetek je rozdělen do 6.odpisových skupin. Při pořízení dlouhodobého majetku ho musí podnik zařadit do správné odpisové skupiny(příloha 1)a zjistit počet let odepisování. Podnik si zvolí způsob odepisování,který nesmí po celou dobu odepisovaní měnit.

Způsoby odepisování

- rovnoměrné odepisování – roční odpis= vstupní cena x odpisová sazba : 100 (zaokrouhluje se na celé koruny nahoru)

- zrychlené odepisování – roční odpis= v prvním roce odpisování – vstupní cena:koeficient. Roční odpis v dalších letech odepisování = 2x vstupní cena – oprávky – počet let,kdy uz se odepisovalo. Zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru

Odpisy účetní

- jsou upraveny zákonem o účetnictví. Podnik si je stanovuje sám v tzv.odpisovém plánu. Odpovídají konkrétním podmínkám v podniku. Počítají se zpravidla měsíčně.

Obnovování neboli reprodukce dlouhodobého majetku

a) prostá (jeden stroj za stroj)

b) rozšířená (1 stroj nahradíme za jiný,ale větším výkonem)

c) zúžená (nenahradíme stroj vůbec nebo strojem s menší výkonem)

Výpočet odpisů  

- zákon o daní z příjmu rozděluje dlouhodobý majetek do šesti odpisových skupin(příloha č.1)

 

 

odp.skupiny

minimální doba odp.

roční odp.sazba pro rovnoměrné odepisování

 

 

 

 

1.rok

 

další roky

 

1.

 

3roky

 

20%

 

40%

 

1a.

 

4roky

 

14,20%

 

28,60%

 

2.

 

5let

 

11%

 

22,25%

 

3.

 

10let

 

5,50%

 

10,50%

 

4.

 

20let

 

2,15%

 

5,15%

 

5.

 

30let

 

1,40%

 

3,40%

 

6.

 

50let

 

1,02%

 

2,02%

 

 

 

 

 

odp.skupiny

koeficient pro zrychlené odepisování

 

 

1.rok

 

další roky

 

1.

 

3

 

4

 

1a.

 

4

 

5

 

2.

 

5

 

6

 

3.

 

10

 

11

 

4.

 

20

 

21

 

5.

 

30

 

31

 

6.

 

50

 

51

 

 

Kopírovací stroj cena 90.000,-

1.odpisová skupina. Výpočet odpisů rovnoměrným způsobem.

O1=90.000,- x 20 :100

O1=18.000,-

Oprávky => 18.000,-

Zůstatková cena => 72.000,-

 

O2=90.000,- x 40 : 100

O2=36.000,-

Oprávky => 54.000,-

Zůstatková cena => 36.000,-

 

O3=90.000,- x 40 : 100

O3=36.000,-

Oprávky => 90.000,-

Zůstatková cena => 0,-

 

Odpis zrychleným způsobem.

O1=vstupní cena : koeficient

O1=90.000,- : 3

O1=30.000,-

Oprávky => 30.000,-

Zůstatková cena => 60.000,-

 

Odpisování v dalších letech

2x zůstatková cena : koeficient – n (počet let)

O2= 2x 60.000,- :4 – 1

O2=40.000,-

Oprávky => 70.000,-

Zůstatková cena => 20.0000,-

 

O3=2x 20.000,- : 4 – 2

O3=20.000,-

Oprávky => 90.000,-

Zůstatková cena => 0,-